คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


 

นพ.บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
ประธานกรรมการ


 


 นายกิตติพงษ์  พิทักษ์สกุลถาวร
รองประธานคนที่ 1


นางเบญจรัตน์  ศิริชู
รองประธานคนที่ 2

น.พ.เชฏฐา  ฐานนคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรเจตน์  ชัยวิรัตนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ