งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา เพื่อ ลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและ คุณสมบัติของผูู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและ คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคลงคลัง พ.ศ. 2562

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2559

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและพนักงาน ใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานกําหนดตําแหน่ง และ พิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2551

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ระเเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561