งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สรุปมติการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1
2
3
1
2
3