การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565