กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร
ประธานกรรมการ


 


ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สะอาดศรี  คงนิล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ