งานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Admin

044-815111 ต่อ 6603

council@cpru.ac.th

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย (ITA 2024)

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม