การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562
ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่
 
ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
 
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
 
ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
 
ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562
ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
 
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
 
ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมปาริมา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น